Handelsbetingelser

Oplysninger om Groovi.dk:
groovi. aps
Servicevej 6
DK-4220 Korsør
Danmark
Telefon: +45 55 56 12 12
E-mail: info@groovi.dk
CVR: 40785542

Handelsbetingleserne er som udgangspunkt gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret.

Bestilling af gardiner, solafskærmning, markiser, insekt mv. på specialmål

Alle produkter på specialmål skal bestilles skriftligt eller via hjemmeside. Produkter på specialmål kan ikke returneres. Afgivne ordrer på specialmål kan ikke ændres eller annulleres når ordren er bekræftet.

Tillægspriser

Køb under kr. 1000,- ex. moms tillægges gebyr på kr. 100,- ex. moms samt eventuelle fragt omkostninger.

Emballageomkostninger:

Pakker med en længde på over 180 cm tillægges gebyr på kr. 50,- ex. moms pr. varelinje for ekstra emballage.

Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. De tilbud, der ikke indeholder særlig acceptfrist bortfalder, såfremt tilbuddet ikke er accepteret af køber inden for 30 kalenderdage fra tilbuddets datering.

Pris

Alle priserne er som udgangspunkt inkl. 25% moms medmindre andet tydeligt fremgår. Priser er baseret på de til enhver tid gældende valuta, miljøtillæg, løn- og råvarepriser samt eksisterende lovgivning. Skulle disse ændre sig væsentligt i forhold til den aftalte pris, forbeholder vi os ret til tilsvarende prisjusteringer uden yderligere varsel.

Betaling

Ordrer på specialmål skal minimum 50% af ordrens værdi betales på tidspunktet for ordrebekræftelsen. Restbetaling for ordren erlægges på tidspunktet for levering af varerne. Ved overskridelse af den aftalte betalingsfrist forbeholder vi os ret til at rentetilskrive med 1,8% pr. påbegyndt måned, samt rykkergebyr på kr. 100,- ex. moms. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummer på grund af modkrav mod os uden vores skriftlige samtykke.

Ved betaling bekræftes ordredetaljerne, dvs. den valgte gardintype, dessin, mål, samt evt. tilbehør. Det er købers ansvar at gennemgå ordrebekræftelsen inden betaling, da ordren ved betaling af første rate er bindende.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver til sikring af ethvert mellemværende groovi.s ejendom indtil fuldstændig betaling af vores tilgodehavende. Ved omdannelse eller bearbejdning opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. Sikkerhedsstillelse, pantsætning eller belåning af varer der tilhører groovi er ikke tilladt.

Levering

Leveringstidspunktet er tidspunktet for afsendelse fra vores lager/fabrik eller aftalt afsendelsessted eller tidspunktet for vores montører monter de købte varer.

Leveringstider er i hovedsagen omtrentlige, og en udskydelse på op til 14 dage betragtes som rettidigt leveret, således at køber af den grund ikke kan gøre krav gældende mod os eller annullere ordren. Levering sker altid ab fabrik/ex works i henhold til Incoterms 2010.

Montering

Ved tilvalg af montage er det køberens ansvar at vægge/lofter er egnede til montage af produktet. Såfremt montering pga. væggens/loftets egenskaber eller stand påkræver yderligere materialer eller tidsforbrug fra montørens side, faktureres køber en tillægspris til dækning af dette.

Transportskader

Transportskader skal anmeldes til transportøren med anmærkning på fragtbrevet, og derefter til groovi.s kundeservice indenfor 5 dage efter transportørens aflevering. Kundeservice håndterer sagen med speditøren. Såfremt fristen på 5 dage overskrides bortfalder evt. erstatning.

Reklamation, mangler og garanti

Eventuelle fejl og mangler skal fremsættes skriftligt af køber inden 5 dage fra modtagelse af varen. Fejlens art og omfang skal angives under henvisning til bestillings-, ordre- faktura- og afsendelsesdato. Skjulte fejl og mangler skal angives inden 6 måneder fra varens modtagelse. Vi forbeholder os ret til at kræve defekte varer returneret til os.

groovi. markedsfører og sælger produkter på special mål, som overholder gældende lovgivning.

Alle produkter er funktionelle og dekorative produkter med begrænset levetid, produkterne er ikke beregnet til varig indbygning i bygninger.

Garantiperioden er 6 måneder, hvor groovi. har bevisbyrden. Reklamationsretten er 18 måneder, hvor køber har bevisbyrden.

Returnering

Der er ingen returret på produkter på specialmål.

Vi kan dog i særlige tilfælde efter forudgående aftale, og forudsat at varen er i original emballage, fremsende returbilag. Returneringen sker for købers regning og risiko, og der krediteres med et fradrag på 60% til dækning af vores omkostninger.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav over for groovi. eller en af vores samarbejdspartnere kan ikke overstige fakturabeløbet. “Force majeure”, driftsforstyrrelser, overskridelse af leveringstid fra underleverandører, råvare-og energimangel, arbejdskonflikt, pandemier, transportvanskeligheder, trafikforstyrrelser og ændringer i lovgivningen fritager os for ansvar for overskridelse af leveringstidspunktet samt leveringsrestancer. Vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af fejl eller mangler ved den leverede vare. Skader forvoldt på grund af fejl/mangler eller ved forkert anvendelse kan vi ikke drages til ansvar for. Dette er også gældende for skadeserstatninger i forhold til tredje part.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Vores erstatningsansvar er begrænset til summen i vores produktansvarsforsikring pt. 10 mio. kr.

Overdragelse af rettigheder og pligter

Groovi. er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredje mand.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Næstved.

Kundeservice

Vores kundeservice har åben mandag-torsdag kl. 9.00-16.00, fredag kl. 9.00-15.00, og står altid til rådighed med svar og rådgivning.